Uspehi

Rezultati dela SLS, Slovenske ljudske stranke v Občini Naklo od leta 1995 do 2010

 

V Naklem je bila leta 1997 na temeljih stare podružnične šole zgrajena nova sodobna osnovna šola. V njej se izobražujejo naši najmlajši iz Nakla, Strahinja, Okroglega, Police, in Cegelnice, v zadnje štiri razrede pa hodijo otroci iz vse občine. Ob reformi šole in z začetkom devetletnega šolanja je bil zgrajen prizidek k osnovni šoli, tako da v njej nemoteno poteka pouk tudi po devetletnem programu. Za osnovno šolo je bil zgrajen nov sodoben športni park z odličnimi pogoji za vadbo ne samo šolarjev, ampak tudi ostalih športa željnih udeležencev iz občine. Na novo je urejeno parkirišče južno od osnovne šole, ki omogoča varnejše prihode tudi tistim učencem, ki prihajajo z avtobusi. Poleg osrednje šole sta bili temeljito obnovljeni obe podružnici (Duplje, Podbrezje), prav tako so bila velika vlaganja tudi v vrtec. Zaradi neustreznosti obstoječih prostorov smo se odločili zgraditi nov objekt. V ta namen smo že kupili zemljišče na severnem robu vasi, tik ob domu starejših občanov.

Ob cerkvi smo uredili nova parkirišča in polepšali njeno okolico. Z župnijo smo sklenili dogovor o najemu in urejanju dvorane v kulturnem domu Janeza Filipiča.

 

V večjem delu Nakla (Cegelnica, Pivka, Na Kalu, Podreber, Okroglo, …) smo obnovili večino komunalne infrastrukture, vodovod, meteorno kanalizacijo, ter na novo uredili ceste, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo, plinovod, kabelsko TV, …

Na območju industrijske cone smo zgradili novo obvozno cesto, vključno s preko 50 m dolgim mostom preko železniške proge in kanjona Temnik. Za uspešno izvedbo tega projekta smo prejeli znatna sredstva iz strukturnih skladov EU. Otvoritev je bila konec julija 2005. Prav tako v Naklem je bil zgrajen nov več namenski objekt namenjen zdravstveni ambulanti, knjižnici in lekarni. V tem domu so našla svoje domovanje nekatera Naklanska društva. Ob večnamenskem objektu zdravstvene ambulante je bilo pridobljeno zemljišče za izgradnjo doma starejših občanov in za gradnjo novega otroškega vrtca. V letu 2006 se je tam začela gradnja novega doma starejših občanov, v katerega so se v začetku leta 2009 že vselili prvi oskrbovanci. Danes je dom že polno zaseden in deluje po najboljših močeh. S tem smo postali ena redkih manjših občin, ki je tudi na ta način poskrbela za varstvo varovanja potrebnih starejših občanov v domačem okolju.

Skupaj z državo smo začeli urejati regionalno cesto skozi Naklo. Na Pivki, pod Poliškim klancem je bilo zgrajeno novo krožišče, ki služi umirjanju prometa pred vstopom v Naklo varnejše vključevanje vozil iz smeri Pivke in iz Obrtne cone. Prav tako sta bili urejeni krožišči na severnem delu Nakla in sicer na avtocestnem priključku in ob gramoznici naJurčkovem polju. Na novo je bilo urejeno križišče za Biotehniški center. Na Bistrici je bil zgrajen nov most čez Tržiško Bistrico, ob katerem je na našo zahtev zgrajen tudi širok pločnik in kolesarska steza. Skupaj z Družbo RS za ceste smo začeli projektirati in pripravljati dokumentacijo za obnovo državne ceste skozi naselje Bistrica. Na tem prepotrebnem odseku je namreč potrebno urediti tudi vso ostalo komunalno infrastrukturo.

 

V Strahinju je bila urejena vsa infrastruktura. Posebna pridobitev je izgradnja nove Srednje biotehniške šole, ki se je v celoti priselila v Strahinj. V letih delovanja v naši občini je prerasla prvotne okvirje in prerasla v Biotehniški center. Danes v Biotehniškem centru poleg poklicne in srednje tehniške šole delujeta še višja strokovna šola za redni in izredni študij ter biotehniška gimnazija. Poleg šole je bila zgrajena še sodobna večnamenska dvorana, ki predstavlja center športa za vso občino in ne le za šolo. S tem je Občina Naklo postala ena redkih Gorenjskih občin s srednješolsko ustanovo z gimnazijo in tudi višješolsko ustanovo. Za potrebe nove šole je občina zgradila še vso potrebno infrastrukturo, razširila cesto in zagotovila ustrezen dostop. Z družbo DARS smo po več kot 14. letih dosegli zgraditev novega avtocestnega priključka na Jurčkovem polju. Priključek je bil zgrajen v prvi polovici leta 2010. Novi avtocestni priključek je bistveno izboljšal dostopnost naše občine, po drugi strani pa je tudi razbremenil obstoječe cestno omrežje skozi Podbrezje in Duplje

 

 V Dupljah je bilo kupljeno zemljišče za razširitev pokopališča in za gradnjo poslovilnih vežic. Po ureditvi vseh lastniških zadev so bile vežice zgrajene, pokopališče pa ustrezno razširjeno. Slovesna otvoritev je bila 4. novembra 2007. Tako da ja danes oboje v okras vasi in v veliko zadovoljstvo občanov. Zgrajen je bil odsek pločnika v Spodnjih Dupljah, prav tako je bil zgrajen pločnik v Zgornjih Dupljah in peš povezava med Zgornjimi Dupljami in Zadrago. V Zadragi je bila z betonskim zidom utrjena dovozna cesta v spodnji del vasi. V Spodnjih Dupljah so bili rešeni problemi dostopa v srednji in višje ležeči del vasi, saj sta bila odpravljeni dve ožini in urejen dostop do višje ležečih objektov. Prav tako je bila v pretežnem delu vasi obnovljena vsa infrastruktura in zgrajena nova fekalna kanalizacija, ki je skozi Strahinj, Cegelnico in Naklo preko novega akvadukta ob železniškem mostu v Struževem speljana na centralno čistilno napravo v Kranju. Občina je dosegla dogovor s Prostovoljnim gasilskim društvom Duplje in je prevzela v upravljanje dvorano v domu. Na osnovi tega dogovora je dvorano prijetno obnovila, tako da danes lahko sprejema številne najrazličnejše kulturne, športne in zabavne prireditve. V podružnični šoli v Dupljah so bila zamenjana vsa okna, skupaj s šolskim skladom je bilo obnovljeno otroško igrišče, urejen je bil še tretji oddelek vrtca.

 

Poleg naštetega je bila ponovno vzpostavljena tudi povezava s sosednjo vasjo Podbrezje in sicer preko novega mostu pri Trnovcu. Tako je po dolgih letih ponovno možna vožnja z vozili tudi po tej cesti. Posebej dobrodošla je ta cestna povezava za pešce in kolesarje.

 

V Podbrezjah so bili zgrajeni prvi metri pločnikov v naši občini. Šlo je za odsek skozi Srednjo vas. En krajši odsek bi bilo še nujno potrebno zgraditi, vendar so nastopile težave s pridobivanjem zemljišč. V Dolenji vasi smo obnovili vodovodno omrežje, javno razsvetljavo in cesto. Pri župnijski cerkvi je bilo obnovljeno in povečano parkirišče, sofinancirana je bila obnova cerkve in župnišča. V šoli je bilo izpraznjeno stanovanje, v katerem je bila preurejena nova kuhinja. S tem se je močno izboljšalo bivanje v šoli. Zamenjana so bila vsa okna. Ob znameniti cerkvi na Taboru, ki je bila prav tako temeljito obnovljena s sredstvi občine smo zgradili nov Pirčev dom. Prav tako je občina temeljito obnovila Kulturni dom, ki ga upravlja skupaj z lastnikom (župnijo Podbrezje). V naselju Gobovce smo skupaj z vodovodnim odborom preuredili vodovodno omrežje.

 

 

 

Žejah je bila temeljito obnovljena nevarna glavna cesta skozi vas, ki je odslej zaradi večje varnosti pešcev opremljena s pločniki in javno razsvetljavo. Sočasno z gradnjo ceste pa so bile obnovljene tudi vse ostale komunalne naprave.

 

Na Okroglem je bila urejena meteorna kanalizacija po najbolj perečem delu vasi, ob gradnji Merkurjevih skladišč je bilo izboljšano križišče za dostop po stari cesti na Okroglo. Obstoječa makadamska cesta do mlina je bila posodobljena in asfaltirana.

 

Na področju sociale skrbimo za zdravstveno zavarovanje naših občanov, ki so brez dohodkov. Plačujemo oskrbnine v domovih za ostarele tistim našim občankam in občanom, ki nimajo dovolj prihodkov, so brez bližnjih svojcev in nimajo premoženja. Naša občina je bila tudi med prvimi, ki je vpeljala službo pomoči na domu. To pomoč so naši ljudje, ki to pomoč potrebujejo sprejeli z velikim zadovoljstvom. Te službe se vsako leto poslužuje več ljudi, ki so take pomoči potrebni. Našim občanom, ki potrebujejo oskrbo v domu starejših občanov smo želeli to storitev približati v domače okolje, zato smo v letu 2008 zgradili nov in današnjim zahtevam primeren dom, ki našim občanom ponuja kvalitetno preživljanje jeseni življenja. Dom je lociran tik ob večnamenskem objektu, ki ga tako lahko uporabljajo tudi varovanci našega novega doma.

Občina Naklo je bila osma občina v Republiki Sloveniji, ki ji je uspelo sprejeti OPN, Občinski prostorski načrt, po katerem smo lahko sprostili nove, dodatne površine za stanovanjsko gradnjo in za gradnjo poslovnih objektov.

 Poleg vsega naštetega je na plečih občine tudi oskrba prebivalcev s pitno vodo. V času delovanja občine je bilo veliko vloženega v obnovo vodovodov. V teh letih je bilo obnovljenih okoli 15 km vodovodov. Obstoječe dotrajane azbestno cementne cevi smo nadomestili s sodobnimi in zdravju prijaznimi iz nodularne litine. Tudi dimenzije smo ustrezno povečali. Največji poseg je bil seveda v naselju Dolenja vas v Podbrezjah, kjer pred obnovo še ni bilo javnega vodovoda. Po dograditvi v Dolenji vasi je večina občine pokrita z javnim vodovodom. Edino naselje Gobovci se še napaja iz vaškega vodovoda, ki pa je bil pred časom obnovljen, tudi s pomočjo občine Naklo. Zaradi stalnih pomanjkanj vode v sušnih obdobjih na območju Dupelj, Podbrezij in Strahinja je bilo potrebno zagotoviti dodatni vir. Tudi to nam je uspelo z izgradnjo novega vodnega črpališča nad Trnovcem. To črpališče zagotavlja dodatnih 15 l vode na sekundo. Z dograditvijo tega črpališča so bili rešeni problemi z vodo oskrbo.

 

Preko društev ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo smo spodbujali kulturno dejavnost. Z dograditvijo večnamenskih objektov so se ponudile možnosti za organiziranje najkvalitetnejših prireditev v domači občini. Športnim društvom poskušamo zagotoviti kar najboljše možnosti za vadbo, z vsakoletnimi dotacijami pa jim poskušamo zagotavljati najosnovnejša sredstva za delovanje. V zadnjem letu smo uspeli pridobiti zemljišče za gradnjo novega nogometnega igrišča.

 

Ko se v stranki SLS, Slovenska ljudska stranka ozremo čez opravljeno delo lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da smo bili uspešni in da smo večino  obljubljenega opravili na pobudo in ob sodelovanju župana in občinskih svetnikov iz naše liste. V letih, ki so za nami smo si nabrali obilo izkušenj in znanj. Kljub prepričljivim rezultaom, ki navdušijo večino ljudi, ki obiščejo našo občino, kljub najbloljši listi kandidatov za občinski svet na lokalnih volitvah leta 2010 nismo prepričali naših volilcev. Žal! Novi ekipi smo želeli vse najboljše. Obljubili smo, da bomo tudi v iztekajočem mandatu podpirali dobre projekte, do slabih in neprimernih pa smo bili ostri in kritični.

V zadnjem mandatu smo bil žal izključeni iz soodločanja. Vsi naši pomisleki ali drugačni predlogi so bil označeni kot metanje polen pod noge. Vendar s svojimi tremi svetniki nismo mogli preprečiti niti doseči ničesar, želeli pa smo biti konstruktivna opozicija, ki želi dobro občini. Potrebne so spremembe!

Anketa

Katero stranko bi volili?