Program

Program dela Občinskega odbora SLS, Slovenska ljudska strankaNaklo

Za hitrejši razvoj: Občina Naklo je bila v preteklosti pojem uspešne občine. V sorazmerno kratkem času je pridobila vse potrebne atribute, ki jih mora občina imeti.

 Vse večje investicije so zaključene, večina potrebnih javnih objektov je zgrajena. V prvi vrsti bo potrebno skrbeti za razdolževanje občine. Potrebno bo izredno preudarno gospodarjenje in ravnanje s proračunskimi sredstvi. Začelo se bo obdobje rednega kvalitetnega vzdrževanja obstoječih objektov. Samo z ustreznim in rednim vzdrževanjem bo zagotovljena preudarna poraba vse skromneje odmerjenih sredstev s strani države. Tudi prijave na različne razpise bo potrebno selekcionirati in se prijavljati le na tiste, ki so smiselni za razvoj in napredek naše občine in za katere bomo imeli realne možnosti za uspeh. Pripravljanje dokumentacije in prijavljanje na raznorazne razpise, ki so sami sebi namen, pomeni zapravljanje denarja po nepotrebnem.

 Občina je v preteklosti sprejela ustrezen Občinski prostorski načrt (OPN). Z manjšimi popravki bi se ga dalo še izboljšati in približati ljudem. Na področjih, na katerih so predvidene izdelave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), je potencialnim investitorjem potrebno prisluhniti in jim iti nasproti, saj bodo le ob ustrezni ažurnosti občinske uprave in pomoči lahko hitro zavrteli investicijski krog in ne bodo izgubljali denarja in živcev po nepotrebnem. Iz tega naslova bo tudi Občina Naklo lahko pridobivala dodatna sveža sredstva.

 Gospodarstvo: OPN Zagotavlja možnost gradnje novih poslovno-industrijskih obratov, ki bodo prijazni do okolja, ki bodo zagotavljali nova delovna mesta in ki jih bomo skupaj z investitorji  dokončno opremili s potrebno  infrastrukturo. S tem bomo ustvarili ugodne pogoje za odpiranje novih obratovalnic in manjših poslovnih obratov. Prednost bodo imeli  ekološko neoporečne tehnologije, ekološko sporne objekte bomo preselili iz naseljenih okolij.

 Kmetijstvo postaja vse pomembnejša gospodarska panoga. Vse bolj se zavedamo potrebe po samooskrbi z doma pridelano in predelano hrano. Zagotovo sta pridelava in predelava hrane dva od pomembnejših razvojnih potencialov v našem okolju. V občini je dovolj kakovostne in še ne onesnažene kmetijske zemlje. Poudarek bomo dajali kakovostni, po možnosti ekološki pridelavi hrane na družinskih kmetijah, kjer bo lahko zaposlena večina družinskih članov. Pospeševali bom predelavo domačih pridelkov v različne prehranbene izdelke na domu, prav tako bomo podpirali prodajo domačih izdelkov na domu ali bližnji okolici. Le dobro prodan pridelek ali izdelek da dodano vrednost. V skladu z zakonodajo bomo subvencionirali in pospeševali uporabo najkvalitetnejših semen in zložbe kmetijskih zemljišč, kjer bodo kmetovalci za to pokazali interes. Skrbeli bomo za varovanje kvalitetnih kmetijskih zemljišč, omogočali bomo selitve večjih kmetij iz strnjenih naselij na obrobja vasi in jim s tem zagotavljali finančno in ekološko bolj prijazno kmetovanje ter možnost za dodatni razvoj. Skrbeli bomo za urejene gozdne ceste in vlake. Pospeševali bomo razvoj dopolnilnih dejavnosti  na manjših in večjih družinskih kmetijah.

 Prav v zadnjem letu se je pokazala potreba po ustrezni predelavi gozdnih sortimentov. Ob letošnji žledni ujmi so se nakopičile ogromne količine vrednega, predvsem pa manj vrednega lesa, ki ga ni bilo mogoče oddati. V obstoječih prostorskih dokumentih imamo predvidena območja, kjer bi bilo mogoče urediti predelovalni obrat za predelavo v domačih gozdovih posekanega lesa. S tem bi preprečili nepotrebni izvoz surovega, neobdelanega lesa v tujino. Doma predelan les bi lahko dražje prodajali in tudi s tem pridobivali nova delavna mesta.

 Turizem: Občina Naklo je s svojo lego in dostopnostjo odlična turistična destinacija. Razpolaga  s številnimi prenočitvenimi kapacitetami pri zasebnih sobodajalcih in v večjih prenočitvenih objektih (hotel, kamp…). Potrebno bo razviti kvalitetno dodatno ponudbo, da bi goste za dalj časa zadržali na našem območju. Na področju turizma bomo podpirali tiste zvrsti, ki izkoriščajo naravne danosti, obstoječo infrastrukturo, brez motečih posegov v prostor. Povečali bomo promocijske aktivnosti aktualne turistične ponudbe v občini, ki ni majhna. Podpirali bomo delovanje uspešnih turističnih društev. Prav turistična društva so s svojo dejavnostjo povečala zanimanje za našo občino. Njihovo delo in medijski odziv na njihovo delo že daje dobre odzive z vse večjim število organiziranih obiskovalcev.

 Za čistejše okolje: Nadaljevali bomo z gradnjo ločenega kanalizacijskega omrežja tudi v naseljih, kjer še ni kanalizacije in priključitev na čistilno napravo. Odločneje se bomo vključili v projekt GORKI, ki omogoča in zagotavlja pridobivanje sredstev iz EU kohezijskih skladov. Roki za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jih je postavila država, se neizprosno iztekajo. Na tem področju je občina v velikem zaostanku. Potreben bo odgovoren pristop k reševanju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Nadaljevali bomo z obnovo dotrajanih salonitnih vodovodov s cevmi iz sodobnejših, zdravju prijaznih materialov in s tem z izboljšano kvaliteto  in količino pitne vode. Z Občino Tržič se bomo dogovorili o prevzemu njihovih viškov pitne vode, ki so jih ob obnovi svojega omrežja že pripeljali na mejo naše občine. S tem bo odpadlo drago črpanje pitne vode iz vrtnin ob Tržiški Bistrici.

 Nadaljevali bomo z nadgrajevanjem sistema ločenega zbiranja odpadkov pri porabnikih in zaključili bomo sistem  postavitve ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Na nekaterih lokacijah se žal že leta na tem področju nič ne premakne. Vzpodbujali bomo ekološke projekte pri Osnovni šoli Naklo s posebnim poudarkom pri zbiranju papirja. Ker so cene odpadnega papirja trenutno ugodne, bi lahko otroke stimulirali tudi finančno (ekskurzije, šole v naravi…)

Za boljše počutje krajanov po posameznih vaseh: Občina smo ljudje in tega se v SLS, Slovenski ljudski stranki zavedamo in tega se zavedam tudi sam. V preteklih letih sem aktivno vključen v delovanje kar nekaj društev v občini, zato vem, da je za dobro počutje občanov potrebno dobro počutje v domačem okolju vsakega od nas.

 Vsak ali pa vsaj večina občank in občanov ima poleg svoje redne dejavnosti s katero si služi kruh in od katere živi in z njo preživlja  družino še druge interese, ki ga navdihujejo, sproščajo in mu dajejo novo moč. Za takšne dejavnosti je v občini cela vrsta društev in organizacij, brez katerih si življenja ne moremo predstavljati.

 Gasilska društva: V prvi vrsti so to gasilska društva, ki združujejo veliko mladih in starejših, kjer se s stalnim usposabljanjem izobražujejo in izpopolnjujejo za svojo osnovno dejavnost: pomagati ljudem v stiski. V gasilskih društvih je poleg osnovne strokovne in humanitarne dejavnosti pomembna tudi družabna dejavnost. Tem društvom bomo namenili vso pozornost, v prvi vrsti z zagotavljanjem sredstev za najboljšo in najsodobnejšo zaščitno in reševalno opremo, tako da se bodo ob svojih nevarnih reševalnih  akcijam čim manj izpostavljali nevarnostim in tveganjem ter, bodo v svojih akcijah čim bolj učinkoviti.

 Šport: Naslednji dejavnosti, ki jih bomo odločno podpirali, sta šport in kultura. V športne aktivnosti je vključeno največ mladih, zato je ta dejavnost še toliko bolj potrebna. Poleg objektov, ki jih za svoje vadbe in nastope športniki potrebujejo, bomo skrbeli tudi za ustrezne materialne pogoje za delovanje društev in klubov. Prav tako bomo skrbeli za kvalitetno vzdrževanje obstoječih športnih objektov ter morebitne novogradnje, za katere bi se pokazale potrebe.

 Kultura: Na kulturnem področju (glasba, gledališka umetnost, likovna umetnost, ohranjanje kulturne in naravne dediščine, ples in folklora…) se srečujejo vse generacije. V zadnjem času tudi vse več mladih.  Ta trend je potrebno ohranjati in ga še nadaljevati. Tudi za vsa društva na področju kulture bomo zagotavljali ustrezna materialna sredstva za normalno delovanje in razvoj. Ustrezno bomo vzdrževali kvalitetno obnovljene kulturne domove, v njih omogočali delovanje domačih kulturnih skupin in društev, ter gostovanja drugih skupin. S tem bomo skrbeli za kvalitetno kulturno življenje naših občanov. 

 Ostala društva: Tudi društev, ki skrbijo za urejenost krajev, za obujanje in ohranjanje običajev za ohranjaje tehnične in kulturne dediščine ter za promocijo naše občine, ne bomo zapostavljali. Na teh področjih se pojavljajo možnosti sodelovanja z razvojnimi agencijami, ki pripravljajo različne čezmejne projekte. Za takšne projekte bomo izključno vključevali društva, saj občinska uprava za takšne organizacijske projekte nima niti znanj  niti ljudi.

 Humanitarna dejavnost: Podpirali bomo humanitarna društva v njihovih akcijah pomoči ljudem v stiski. Prav tako društvu upokojencev, ki s svojimi aktivnostmi na številnih področjih (športnih, kulturnih, humanitarnih) pomaga lepšati življenje številnim občankam in občanom.

 Projekti: Najnujnejše večje investicije v občini so zaključene. Žal je finančno stanje občine Naklo zelo slabo in bomo pri novih projektih zelo omejeni. Zanesljivo se ne bomo ukvarjali in po nepotrebnem izgubljali časa z idejami, ki niso izvedljive.

 Skupaj s svetniki iz liste SLS se bom zavzemal za izvedbo čim več spodaj naštetih projektov. Trudil se bom, da bodo projekti in denarna sredstva čim bolj enakomerno razdeljena med središčem in podeželjem.

 Na Bistrici bomo skupaj z Družbo RS za ceste skladno z že pred leti izdelano projektno dokumentacijo, ki jo bo žal potrebno novelirati, poskrbeli za celovito obnovo regionalne ceste, skupaj s pločnikom,  javno razsvetljavo in vso ostalo potrebno infrastrukturo.

V Dupljah, nad vasjo Zgornje Duplje, v Arhovem gradišču bomo zgradili nov vodohram, ki bi zagotavljal boljšo vodo oskrbo za vso občino.

V Naklem bomo uredili Glavno cesto na odseku od novega krožišča do križišča Bolero, ter ob njej zgradili pločnik za varen promet pešcev.

Na Okroglem bomo dogradili še manjkajoči pločnik na odseku od križišča za Dinos  do glavnega križišča za Okroglo in manjkajočo meteorno kanalizacijo.

Iz Police bomo uredili varen peš promet s pločnikom od krožišča Pivka do šole.

V Podbrezjah  bomo nadaljevali z izgradnjo kanalizacije in priključitvijo na čistilno napravo, s čimer bomo preprečili onesnaževanje narave in zagotovili ustrezno odvajanje in čiščenje odpadnih voda skladno s predpisano direktivo. Zgradili bom pločnik za varen peš promet otrok ob regionalni cesti do šole. Skupaj z gradnjo kanalizacije bi obnavljali še ne obnovljeno vodovodno omrežje

V Strahinju bomo skupaj z javno razsvetljavo dogradili  manjkajoči del pločnika preko avtoceste proti Strahinju in s tem bistveno izboljšali varnost pešcev, predvsem pozimi.

V Žejah bomo aktivno pristopili k izvedbi protihrupne zaščite. Zavedamo se, da je pri tem nujna pomoč lokalne skupnosti. Ob celotnem avtocestnem križu se pospešeno gradijo odseki s protihrupnimi ograjami, zato smo prepričani, da so do tovrstne zaščite upravičeni tudi krajani Žej.

 Začeli bomo s pripravo dokumentacije in pridobivanja sredstev  za izgradnjo krožne kolesarske steze  po vsej občini ter z navezavo na sosednje občine (Kranj, Tržič, Radovljica). Kolesarstvo postaja vse bolj priljubljen način rekreacije. Za večjo varnost kolesarjev so ločene kolesarske poti nujno potrebne, saj  ceste s svojimi obremenitvami niso več varne za kolesarje. Nove kolesarske poti pomenijo kvalitetno turistično ponudbo.

 Nadaljevali bomo z nudenjem pomoči starejšim in pomoči potrebnim občanom na domu po vsej občini. Službo bomo organizirali v sklopu novoustanovljenega zavoda  Dom starejših občanov Naklo, ki bo v 100% lasti občine. Zavod bo pridobil koncesijo ministrstva in bo upravljal tudi z domom upokojencev v Naklem. Na ta način bomo lahko nudili kvalitetne in cenovno ugodne  storitve domskega varstva za naše občane.

 Program SLS, Slovenske ljudske stranke, Občinskega odbora Naklo se dotika vseh občanov naše občine in prinaša napredek vsem, zato PODPRITE IVANA MEGLIČA ZA ŽUPANA OBČINE NAKLO IN KANDIDATE OO SLS Naklo ZA OBČINSKE SVETNIKE

Anketa

Katero stranko bi volili?